รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 7 ค่ายที่ 1

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 7 ค่ายที่ 1  รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางเร่ียน

ตารางเรี่ยนห้องGIF

Download ตารางเรียน

หลักสูตร

หลักสูตร.

Download หลักสูตร

ประกาศผล!!! การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ระดับประเทศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทย์-คณิต

ประกาศนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกGifted2557

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ

ประกาศรับสมัคร

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ วิทย์-คณิตฯ(Gifted)

-รับสมัคร  วันที่  ๒๐ – ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคาร ๑ โรงเรียนฝางวิทยายน

-สอบคัดเลือก วันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๕๗

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนฝางวิทยายน

-ประกาศผล  วันที่  ๕  มีนาคม ๒๕๕๗

-รายงานตัว  ภายในวันที่ ๙ มีนาคม  ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนฝางวิทยายน

-มอบตัว ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๗

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียนฝางวิทยายน

————————————————————————
คุณสมบัตินักเรียนที่จะสมัคร Gifted

เด็กที่มีความสามารถพิเศษ