บุคลากร

บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนพิเศษฯ

๑. นายประวิทย์กาสา  บุญจุฑาสิริกุล
     (ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน)
     ปริญญาโท บริหารการศึกษา (กศ.ม.)

๒. นายฤทธิรงค์   สิริภูมิ
     (รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน)
    ปริญญาโท บริหารการศึกษา (ศษ.ม.)

๓.นางสาวดารุณี  งอสอน
    (รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน)
    ปริญญาโท วิทยาศาสตรศึกษา (ศษ.ม.)
    ปริญญาโท บริหารการศึกษา (ศษ.ม.)

๔. นายคเชนทร์  กองพิลา
     กรรมการและเลขานุการ
     กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๕.นายประเวส  นามสีฐาน
     ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
    ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา (ศษ.ม.)
    ปริญญาโท บริหารการศึกษา (ศษ.ม.)

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑.นายบัณฑิต  นวนภูมิวัน
    ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา (กศ.ม.)

๒. ดร.วราวรรณ  จันทรนุวงศ์
     ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์การศึกษา (ปร.ด.)

๓. นายอริศักดิ์  เวชกามา
     ปริญญาตรี  สาขาฟิสิกส์ (กศ.บ.)

๔. นายสุขขี  ดีสงคราม
     ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน (ศษ.ม.)

 ๕. นางละมัย  เหล่ามะลึก
       ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)

 ๖. นางสาวลำไพ  โพธิแลกุ
       ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)

 ๗. นางสาวจิตติรัตน์  แหย่งบุดดา
        ปริญญาโท บริหารการศึกษา (ศษ.ม.)

 บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

      ๑. นายพรชัย  นามวงษ์
          ปริญญาตรี การวัดผลการศึกษา (ค.บ.)

      ๒. นางพูนพร  แพทย์กิจ
          ปริญญาตรี คณิตศาตร์ (กศ.บ.)

      ๓. นางกรรณิการ์  รัตนธำรงกิจ
          ปริญญาตรี คณิตศาตร์ (ค.บ.)

      ๔. นางคมขำ  พิมพ์บึง
           ปริญญาตรี คณิตศาตร์ (ค.บ.)

      ๕. นายประจักร์   ราทะวงศ์
           ปริญญาโท บริหารการศึกษา (ศษ.ม.)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: