พันธกิจ

๑. สร้างระบบกลไกการบริหารจัดการที่ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน

     ๒. สร้างระบบกลไกการบริหารจัดการที่ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานการศึกษาแลหน่วยงานต่าง ๆ ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน

     ๓. ปรับระบบการศึกษาให้เปิดกว้าง  ยืดหยุ่น หลากหลาย และสนับสนุนให้โรงเรียนมีความพร้อมในปัจจัยต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยงข้อง

     ๔. เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อการเป็นผู้มีความเป็นเลิศที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พร้อม ๆ กับการมีคุณธรรมและเจตคติที่ดีในการรับใช้สังคม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: