Monthly Archives: สิงหาคม 2014

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 7 ค่ายที่ 1

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 7 ค่ายที่ 1  รายละเอียดเพิ่มเติม